5 lipca 2024
Praca

ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO:

I SKRZYPCE TUTTI

Zamość, dnia 05 lipca 2024 r.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

I skrzypce tutti

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe muzyczne – ukończone wyższe studia na wydziale instrumentalnym – specjalność skrzypce,
 • Doświadczenie pracy w orkiestrze,
 • Umiejętność współpracy z zespołem i dyrygentem,
 • Umiejętność czytania nut a vista
 • Możliwe różne formy zatrudnienia (etat, kontrakt, umowa o dzieło)

Informacje o egzaminie:

 • Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o zaproszeniu na egzamin.
 • Orkiestra nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.  Na prośbę zainteresowanego może pomóc w rezerwacji noclegów w Zamościu,
 • Konkurs odbędzie się w sali Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego przy ul. Partyzantów 2 w Zamościu,
 • Wszyscy kandydaci proszeni są o obecność w siedzibie Orkiestry, w dniu przesłuchania celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań. Orkiestra nie zapewnia akompaniatora (może jednak udostępnić kontakt do akompaniatora w Zamościu).

Program przesłuchania:

 • J. S. Bach – dwie kontrastujące części z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo lub Chaconne z II Partity d-moll na skrzypce solo,
 • W. A. Mozart – I część z kadencją jednego z koncertów skrzypcowych:
  Nr 3 G – dur KV 216, nr 4 D – dur KV 218, nr 5 A – dur KV 219
 • Wybrane fragmenty orkiestrowe – materiały dostępne poniżej

Partie orkiestrowe – skrzypce

Dokumentacja konkursowa powinna składać się z:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • Kopia, podpisanych za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, zgodnie z załączonym CV,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną opatrzone czytelnym podpisem,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji opatrzone czytelnym podpisem

Klauzula informacyjna

RODO

Forma dostarczenia dokumentacji konkursowej:

 • e-mailem na adres ork.symfoniczna@namyslowiacy.pl w formie załączników (preferowany format .pdf)
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, ul. Partyzantów 2, 22-400 Zamość

Informacje dodatkowe konieczne do wzięcia udziału w konkursie:

 • W zgłoszeniu należy umieścić informacje o wyborze repertuaru

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf .doc lub .odt) wraz z dokumentacją konkursową.

Orkiestra zastrzega sobie prawo do:

 • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań,
 • zmiany terminu przesłuchań
 • odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny

Przesłuchania zostaną zarejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

Skip to content